konkurs btn

AURAEKO organizacja odzysku sa
nowelizacja ustawy o zuzytym sprzecieNowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Z dniem 1 stycznie 2009, po prawie dwóch latach intensywnych prac, weszła w życie nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wynika z obowiązku transpozycji dyrektywy Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego (Dyrektywa 2002/96/WE z 27 stycznia 2003). Głównym celem nowelizacji jest stworzenie warunków dla osiągnięcia poziomu zbierania ZSEE, określonego w Dyrektywie Unijnej.  W związku z tym najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia poziomów zbierania ZSEE. 

Unijna dyrektywa nakłada na Polskę obowiązek zebrania aż 4 kg ZSEE na mieszkańca na rok. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w roku 2007 udało się jedynie zebrać 0,7 kg na mieszkańca.  

Poziomy zbiórki ZSEE w poszczególnych grupach sprzętu będą określane co roku przez Ministra właściwego ds. ochrony środowiska oraz Ministra właściwego ds. gospodarki na podstawie ilości masy sprzętu wprowadzonego na rynek w poprzednim roku kalendarzowym. 

Na 2009 r. określono  progi zbiórki ZSEE na następujących poziomach:  

·       dla grup 1,2,3 i 4 – 24%

·       dla grup 6,7,9 -  24%,

·       dla grupy od 5.2 do 5.5 – 40%

·       dla grupy 5.6 – 24%. 

Dla wybranych grup produktów elektrycznych i elektronicznych obowiązkowe jest podawanie kosztu gospodarki odpadami (KGO).  Obowiązek ten dotyczy sprzętu z grup; 1,2,4,5 i 6.  Ujawnianie tego kosztu ma przede wszystkim charakter edukacyjny.  Ma on informować jaka część ceny sprzętu zostanie przeznaczona na jego odzysk i recykling.

Ponadto, każdy wprowadzający musi przeznaczyć co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia na rynek sprzętu na publiczne kampanie edukacyjne. Natomiast w przypadku współpracy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wprowadzający takich kosztów nie będzie ponosił, gdyż w jego imieniu zrobi to organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Musi ona na ten cel przeznaczyć co najmniej 5% swoich przychodów w danym roku kalendarzowym. 

Rozszerzono także definicję wprowadzającego.  Wprowadzającym sprzęt będzie zarówno wprowadzający go do obrotu w drodze leasingu oraz przedsiębiorca, który wprowadza sprzęt po raz pierwszy w celu jego używania lub dystrybucji.

Rejestracja w GIOŚ dotyczy również przedsiębiorstw zagranicznych, które są zobowiązane do dokonania rejestracji poprzez przedstawiciela ustanowionego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  W przypadku braku takiego przedstawiciela, poprzez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W nowelizacji zmniejszono także górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Obecnie stawki te dla makroprzedsiębiorców wynoszą   maksymalnie 4 000 PLN, a dla mikroprzedsiębiorców 200 PLN.

Aby zmusić wprowadzających do skrupulatnego przestrzegania ustawy,  nowelizacja wprowadziła szereg kar finansowych, między innymi dla sklepów i hurtowni, które kupują sprzęt od producentów i importerów, którzy nie są zarejestrowani w GIOŚ. Dotychczas takie kary obejmowały tylko firmy wprowadzające sprzęt.  Kara ta wynosi od 5 000 do 5 000 000 PLN.

Zmianie uległa także częstotliwość sprawozdań do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  Sprawozdania będą przekazywane dwa razy w ciągu roku, a nie jak do tej pory cztery razy. 

Liczymy na to, że nowe przepisy uszczelnią system gospodarki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz  przyczynią się do ochrony środowiska.