konkurs btn

auraeko organizacja odzysku sa
FAQ

Jestem Wprowadzającym sprzęt elektryczny. Zdarza się, że nie sprzedam w Polsce całego towaru, który sprowadziłem i eksportuję go zagranicę. Czy mogę w sprawozdaniu o masie wprowadzonej pomniejszyć masę wprowadzoną o masę wyeksportowaną?

Jeżeli eksport sprzętu odbył się w roku w którym ten sprzęt sprowadzono to tak. Rozliczenie importu i eksportu musi się odbyć w ramach jednego roku. Po zakończeniu roku Wprowadzający składa się do GIOŚ roczne sprawozdanie o opłacie produktowej, tym samym zamyka rok poprzedni, dlatego nie można odjąć od masy wprowadzonej w roku bieżącym masy wprowadzonej w roku ubiegłym.

 

Jestem zarejestrowany jako Wprowadzający, natomiast jako Zbierający nie. Czy mogę przyjmować od swoich klientów elektro odpady ?

Nie. Należy złożyć do GIOŚ wniosek o zmianę wpisu w rejestrze i wniosek o wpis do rejestru Zbierającego.

 

Jestem Wprowadzającym sprzęt elektryczny. Sprzedaję do hurtowni i do sklepów. Czy w myśl ustawy o zużytym sprzęcie jestem również Zbierającym i muszę się zarejestrować w GIOŚ jako Zbierający i sporządzać sprawozdania?

Nie. Zbierającym w myśl ustawy jest tylko sprzedawca hurtowy, sprzedawca detaliczny oraz punkt serwisowy.

 

Czy lampy uliczne podlegają pod ustawę?

Tak, ale tylko samo źródła światła, bez masztu.

 

Które części do instalacji przemysłowych podlegają pod ustawę?

Te, które są sprzętem w rozumieniu ustawy art. 3 ust.10

 

Jestem importerem sprzętu elektrycznego. Czasami trafia się sprzęt uszkodzony. Czy taki sprzęt należy oddać do punktu zbierania, czy wyeksportować z powrotem?

Sprzęt uszkodzony jest odpadem w rozumieniu ustawy o odpadach i należy go oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu.

 

Czy numer rejestrowy GIOŚ należy umieszczać na wszystkich fakturach, czy tylko na fakturach dotyczących sprzedaży sprzętu podlegającego pod ustawę o zużytym sprzęcie?

Obowiązek dotyczy tylko sprzętu podlegającego pod ustawę ale nie ma przeciwwskazań, żeby numer rejestrowy był umieszczany na wszystkich fakturach.

 

Czy firma, która sprowadziła z zagranicy sprzęt elektryczny na własne potrzeby podlega pod ustawę o zużytym sprzęcie i czy powinna się zarejestrować w GIOŚ?

Tak, podlega pod ustawę i powinna się zarejestrować w GIOŚ. Nie obowiązuje takiego Wprowadzającego tylko art. 23A dotyczący kampanii edukacyjnych oraz art. 25 dotyczący KGO.

 

Czy importer , który wprowadza na rynek Polski sprzęt elektryczny, który nie jest przeznaczony dla gospodarstw domowych powinien podpisać umowę z zakładem przetwarzania?

Jeżeli Wprowadzający zamierza samodzielnie realizować obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym, to tak. W przypadku podpisania umowy z Organizacją Odzysku np. z AURAEKO, nie ma takiej potrzeby. To Organizacja w imieniu Wprowadzającego będzie realizować obowiązki ustawowe.

 

Jestem wprowadzającym sprzęt oświetleniowy i importuję sprzęt od producenta z Wielkiej Brytanii. Rozliczam się z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego czyli ponoszę koszty gospodarowania odpadami w Polsce. Przedsiębiorca, od którego kupuję sprzęt obciąża mnie dodatkowo swoimi kosztami gospodarowania odpadami. Czy ma to uzasadnienie prawne? Wygląda na to, że płacę podwójnie KGO.

Takie postępowanie nie znajduje uzasadnienia prawnego. W Wielkiej Brytanii obowiązują takie same zasady jak w Polsce. Eksportując sprzęt np. z Wielkiej Brytanii do Polski przedsiębiorca nie powinien pobierać opłat KGO od importerów. Może on te koszty odliczyć u siebie w kraju.

 

Czy KGO wszystkich grup produktowych musi być uwidaczniane ?

Zgodnie z art. 95 ustawy o ZSEE, od dnia 13 lutego 2013 r. nie należy uwidaczniać KGO w żadnej grupie.

 

Czy należy umieszczać KGO na fakturach czy też na paragonach fiskalnych?

KGO nie należy umieszczać na fakturach ani na paragonach fiskalnych. KGO jest elementem ceny i nie podaje się go oddzielnie.

 

Czego dotyczy KGO?

Są to koszty zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów elektrycznych, które są pokrywane przez Wprowadzających (producentów lub importerów).

 

Czy w sprawozdaniach o wprowadzonym sprzęcie należy podawać łączną wagę sprzętu razem z baterią?

Przy ustalaniu ilości masy sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów. Baterie i akumulatory, również te dołączone do urządzeń podlegają pod ustawę z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach, zgodnie z ustawą ich masa powinna być raportowana oddzielnie w odrębnych raportach

 

W jaki sposób Wprowadzający powinien oznaczyć swój sprzęt?

Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na Wprowadzającego obowiązek umieszczenia na sprzęcie oznakowania – symbolu przekreślonego kosza – którego wzór określa załącznik nr 3 do ustawy. Oznakowanie takie powinno być umieszczone w sposób wyraźny, czytelny i trwały. W przypadku, gdy jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu, oznakowanie to może zostać umieszczone na opakowaniu zbiorczym, na instrukcji użycia lub na gwarancji sprzętu.

 

Jaka jest różnica pomiędzy opłatą rejestrową, a opłatą roczną?

Opłatę rejestrową uiszcza się jednorazowo przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru GIOŚ. Opłatę roczną należy wpłacać na konto GIOŚ do końca lutego każdego roku (z wyjątkiem tego roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa). Wysokość stawek tych opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

 

W którym miejscu na fakturze mam umieścić numer rejestrowy otrzymany z GIOŚ?

W art. 21. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pojawia się jedynie informacja o tym, że „Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.” W wymienionej ustawie nie jest określone, w którym konkretnie miejscu na fakturze ma być tan numer umieszczony. Oczywiście powinno się przestrzegać zasad sporządzania dowodów księgowych, które wynikają z ustawy o rachunkowości. W praktyce najczęściej spotyka się faktury, na których numer GIOŚ umieszczony jest zaraz pod danymi firmy.

 

Ile wynosi opłata rejestracyjna / opłata roczna i na jaki numer konta mam ją wpłacić?

Wysokość stawki opłaty rejestracyjnej / opłaty rocznej jest uzależniona od wielkości rocznego obrotu netto ze sprzedaży sprzętu podlegającego ustawie oraz od tego czy wprowadzający jest mikroprzedsiębiorcą. Szczegółowy wykaz stawek opłat zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na które należy wpłacać opłatę rejestrową / opłatę roczną to: 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000

 

W jaki sposób mam przyporządkować do odpowiedniej grupy produkowany przez moją firmę sprzęt?

W celu zaklasyfikowania wprowadzanego na rynek polski sprzętu można skorzystać z Załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z Wytycznych technicznych dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W przypadku wątpliwości można także poprosić o opinie pracowników AURAEKO OOSEE S.A.

 

Czy płacąc stawkę za kilogram masy wprowadzonej musimy zapłacić dodatkowo za zbiórkę sprzętu?

Nie. Stawka za kilogram masy wprowadzonej jest jedynym Państwa kosztem.

 

Jesteśmy firmą, która w pierwszym kwartale zaimportowała na teren Polski sprzęt elektryczny podlegający ustawie o ZSEE i zapłaciła opłatę recyklingową. W drugim kwartale część tego towaru wyeksportowaliśmy. Jak będzie wyglądało rozliczenie z AURAEKO OSEE S.A. za drugi kwartał?

Powinni Państwo od masy wprowadzonej w drugim kwartale odjąć masę towaru wyeksportowanego. Na podstawie tej różnicy zapłacą Państwo opłatę recyklingową za drugi kwartał.

 

Co zyskujemy podpisując umowę z AURAEKO?

AURAEKO przejmuje wszystkie ustawowe obowiązki przedsiębiorcy jako wprowadzającego, z wyjątkiem tych, które wyklucza ustawa. Nasza umowa precyzuje szczegółowo przejęte obowiązki, zatem wprowadzający wie dokładnie do czego jest zobowiązany, a z jakich obowiązków jest zwolniony. Należy tutaj podkreślić różnicę pomiędzy podpisaniem umowy o przejęcie obowiązków od wprowadzającego sprzęt z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego a podpisaniem takiej umowy z osobą trzecią nie będącą organizacją. W tym drugim przypadku wprowadzający pozostaje odpowiedzialny wobec GIOŚ i organów kontrolnych za prawidłowość wykonania obowiązków ustawy i poszczególnych czynności, które powierzył osobie trzeciej. Umowa z AURAEKO Organizacją Odzysku SEE zwalnia go ustawowo z odpowiedzialności za sposób wykonania obowiązków, które organizacja przejęła.

 

Jak działa system raportowania?

Po podpisaniu umowy z Auraeko – organizacja przejmuje wszystkie obowiązki przedsiębiorcy związane z raportowaniem do GIOŚ, jako wprowadzającego. Są to półroczne sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, ora półroczne sprawozdania o zebraniu, przetworzeniu, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz do końca marca następnego roku sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbiórki, przetworzenia, odzysku i recyklingu oraz sprawozdanie o zakładach przetwarzania, które stanowiły sieć organizacji. Do obowiązków wprowadzającego należy tylko przekazywanie do AURAEKO, po zakończeniu każdego kwartału, informacji o rodzajach, ilościach i masach wprowadzonego w danym kwartale sprzętu.

 

Jaka jest definicja sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

Definicję sprzętu określa art. 3 ust.1 pkt10 ustawy. W rozumieniu ustawy sprzęt to urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego oraz1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

 

end faq