konkurs btn

auraeko organizacja odzysku sa
Pełna treść aktów prawnych

1. Z ZAKRESU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO:

 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym wraz z późniejszymi zmianami


Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu

2. Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI I INNYCH TEMATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów
 
Obwieszczenie  Ministra  Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013