23 maja, 2012

Artystycznie i ekologicznie na warszawskim Targówku 2012

W ramach „Dni Targówka – Artystyczny Targówek 2012”, w Warszawie 27 maja 2012r., odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Wydawałoby się, że zebranie nikomu niepotrzebnych elektrośmieci jest łatwe…

Przecież nie są nikomu potrzebne. Nic bardziej mylnego. Użytkownicy uważają, że jeśli coś nie jest już potrzebne, to należy się tego pozbyć – wrzucić do kosza lub wynieść do piwnicy. Kosz z elektrośmieciami okraszonymi innymi odpadami z gospodarstwa domowego, wcześniej, czy później zostaje opróżniony w miejscowym śmietniku, zasilając odpady komunalne wykwintną elektroniką oraz doborowym zestawem trucizn z baterii i akumulatorów.

Aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory nie trafiły do odpadów komunalnych, a stamtąd do ziemi i wód gruntowych, trzeba włożyć wiele wysiłku. Przekonanie użytkowników do szkodliwego oddziaływania ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów wymaga oddziaływania na wielu płaszczyznach.Prowadząc działania opisane poniżej realizowaliśmy następujące cele.

Cel główny:

Obniżenie poziomu obecności zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w odpadach komunalnych i w gospodarstwach domowych na rzecz zwiększonego poziomu odzysku ( w tym recyklingu).

Cel główny był osiągany poprzez trzy cele szczegółowe:

1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat szkodliwego oddziaływania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zdrowie człowieka i negatywnego wpływu na środowisko.

2. Propagowanie wśród uczestników negatywnego stosunku do przechowywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów w gospodarstwach domowych i wyrzucania ich do odpadów komunalnych.

3. Propagowanie i nagradzanie zachowań proekologicznych wyrażających się czynnym udziałem w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Od dostarczenia wiedzy o szkodliwym wpływie ZSEE oraz baterii i akumulatorów na środowisko i organizm człowieka, poprzez wykazywani w różnych formach, skutków tego negatywnego wpływu, propagowanie ekologicznych postaw użytkowników, aż po zapoznanie z ustawowymi karami, jakie grożą, za niewłaściwe postepowanie z ZSEE oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.

Zbiórkę poprzedziła intensywna akcja edukacyjna w formie ulotki (1000 szt.) o zbiórce, zawierających informacje o szkodliwości ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów. Zasadnicze treści zawarte były w informacji o związkach występujących w ZSEE oraz zużytych bateriach i akumulatorach.

Najbardziej niebezpieczne są związki:

KADMU – toksycznie działają na nerki, układ rozrodczy, powodują zmiany nowotworowe.

OŁOWIU – mają silne właściwości mutagenne, neurotoksyczne i kancerogenne. Kumulują się w organizmie w kościach i tkankach miękkich. Związki ołowiu obniżają płodność, wywołują choroby nerek, dysfunkcje przewodu pokarmowego oraz układu krążenia. Ołów powoduje niedokrwistość, na którą szczególnie narażone są dzieci.

RTĘCI – szczególnie groźne dla ośrodkowego układu nerwowego. Ponieważ rtęć łączy się z enzymami, zaburza metabolizm i jego działanie. Działanie rtęci jest długotrwałe, często śmiertelne.

NIKLU – w dużym stężeniu uszkadzają błony śluzowe, powodując reakcje alergiczne i prowadzą do rozwoju komórek nowotworowych.

LITU – ponieważ jego toksyczne działanie wpływa niekorzystnie na wiele narządów.

Poza wymienionymi, bardzo niebezpieczne są KWASY I ZASADY, zawarte w elektrolicie baterii i akumulatorów. Mają silne właściwości żrące i korozyjne.

Podobne treści zawierał plakat adresowany do uczestników zbiórki informujący o czasie i miejscu zbiórki. W dniu 27 maja w Parku Bródnowskim AURAEKO zorganizowało stoisko edukacyjne, na którym udzielano porad fachowych. W ramach stoiska prowadzone były także edukacyjne gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Całość uzupełniał warsztat artystyczny promujący artystyczne wyroby z surowców pochodzących z odzysku oraz muzyczne i taneczne prezentacje sceniczne we współpracy z Domem Kultury „Zacisze”.

Zbiórka przyniosła plon w wysokości blisko 1100 kg zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów. Wszystkim, którzy przynieśli zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory dziękowaliśmy, wręczając sadzonki kwiatów balkonowych i ekologiczne torby na zakupy.