5 października, 2015

Dnia 5 października 2015 roku Prezydent RP podpisał nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ustawa ta wdraża do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zmiany, które wprowadza nie są co prawda rewolucyjne, ale istotne  dla Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na teren Polski. Niektóre z nich przedstawiamy poniżej.

  1. Rozszerzenie odpowiedzialności Wprowadzającego: Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie zwalnia wprowadzającego sprzęt z odpowiedzialności za realizację tych obowiązków. (art. 11 ust. 2). Ustawodawca wprowadził tę zmianę po to, by przedsiębiorca był świadom, że wybierając organizację odzysku, której przekaże obowiązki, odpowiada za swój wybór.
  2. Począwszy od 2016 roku, wzrastać będą minimalne poziomy zbiórki ZSEE. I tak w 2016 r.  wyniosą one odpowiednio: 40 % średniorocznej masy wprowadzonego sprzętu (dla całego sprzętu z pominięciem źródeł światła, określonego w załączniku nr 6 do ustawy) oraz nie mniej niż 50 % średniorocznej masy sprzętu (dla źródeł światła), a w 2018 roku wyniosą one : 65% średniorocznej masy wprowadzonego sprzętu.
  3. Zgodnie z ustawą, poziom zbierania zużytego sprzętu określa się w oparciu o średnioroczną masę sprzętu wprowadzonego. Do tej pory poziom zbierania obliczany był w stosunku do masy sprzętu wprowadzonego w roku ubiegłym. Jako średnioroczną masę sprzętu rozumie się średnią masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w 3 poprzednich latach kalendarzowych przez danego wprowadzającego.
  4. Od 2016 roku obowiązek uzyskania minimalnych poziomów zbierania dotyczy wszystkich wprowadzających sprzęt, bez względu na przeznaczenie sprzętu (zarówno sprzęt B2C jak i B2B) (art. 20 i 112).
  5. Zmiana definicji zbierającego ZSEE: Zbierającym określa się tylko i wyłącznie podmioty, które wykonują działalność gospodarczą w zakresie zbierania i na wykonywanie której posiadają stosowne decyzje środowiskowe (art. 4 pkt. 23 ustawy).
  6. Do istotnych nowych rozwiązań zaliczyć należy także wprowadzenie audytu wewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania.
  7. Wprowadzono obowiązek nieodpłatnego przyjęcia przez sprzedawcę detalicznego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, sprzedającego sprzęt w sklepach o powierzchni co najmniej 400 metrów kwadratowych, bez konieczności zakupienia przez nabywcę nowego sprzętu.