strefa wiedzy

FAQ

Jestem Wprowadzającym sprzęt elektryczny. Zdarza się, że nie sprzedam w Polsce całego towaru, który sprowadziłem i eksportuję go zagranicę. Czy mogę w sprawozdaniu o masie wprowadzonej pomniejszyć masę wprowadzoną o masę wyeksportowaną?

Jeżeli eksport sprzętu odbył się w roku, w którym ten sprzęt sprowadzono, to tak. Rozliczenie importu i eksportu musi odbyć się w ramach jednego roku kalendarzowego. Po zakończeniu roku Wprowadzający składa do GIOŚ roczne sprawozdanie o opłacie produktowej, tym samym zamyka rok poprzedni, dlatego nie można odjąć od masy wprowadzonej w roku bieżącym masy wyeksportowanej w roku ubiegłym.

Jestem zarejestrowany jako Wprowadzający, natomiast jako Zbierający nie. Czy mogę przyjmować od swoich klientów elektroodpady ?

Jako udostępniający na rynku sprzęt elektryczny i elektroniczny mają Państwo ustawowy obowiązek nieodpłatnego odbierania elektroodpadów od swoich klientów. Obowiązek ten dotyczy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje, co sprzęt przez Państwa sprzedawany. Jeśli działalność Państwa firmy jest inna niż działalność w zakresie gospodarowania odpadami, nie muszą Państwo uzyskać wpisu w rejestrze BDO z uwagi na to, że jesteście tzw. nieprofesjonalnym zbierającym.

Zwolnienie z obowiązku uzyskania wpisu nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) z posiadaczem odpadów, który posiada zezwolenie na transport lub zezwolenie na zbieranie odpadów.

Jestem Wprowadzającym sprzęt elektryczny. Sprzedaję do hurtowni i do sklepów. Czy w myśl ustawy o zużytym sprzęcie jestem również Zbierającym i muszę się zarejestrować w BDO jako Zbierający i sporządzać sprawozdania?

W myśl ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zbierający odpady to podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie odpadów.

Natomiast zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami.

Reasumując – są Państwo nieprofesjonalnym zbierającym, w związku z czym nie musicie rejestrować się w BDO jako zbierający oraz nie muszą Państwo składać sprawozdania o masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania

Czy lampy uliczne podlegają pod ustawę?

Tak, ale tylko oprawa i źródła światła, bez masztu.

Które części do instalacji przemysłowych podlegają pod ustawę?

Te, które są sprzętem w rozumieniu ustawy art. 4 ust.13

Jestem importerem sprzętu elektrycznego. Czasami trafia się sprzęt uszkodzony. Czy taki sprzęt należy oddać do punktu zbierania, czy wyeksportować z powrotem?

Sprzęt uszkodzony jest odpadem w rozumieniu ustawy o odpadach i należy go oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Gdzie należy umieszczać numer rejestrowy BDO? Czy zastępuje on stary numer GIOŚ? Czy oba numery powinny być pokazywane równocześnie na fakturach?

Numer rejestrowy BDO zastępuje numer GIOŚ. Przez trzy miesiące od dnia otrzymania decyzji o nadaniu nowego numeru rejestrowego (BDO) mogą Państwo posługiwać się starym numerem GIOŚ, po tym okresie należy posługiwać się numerem BDO. Powinien on być umieszczany na dokumentach sporządzanych w wyniku prowadzonej działalności, np. na fakturach, paragonach, certyfikatach itp

Czy firma, która sprowadziła z zagranicy sprzęt elektryczny na własne potrzeby podlega pod ustawę o zużytym sprzęcie i czy powinna się zarejestrować u Marszałka?

Tak, podlega pod ustawę i powinna się zarejestrować u Marszałka Województwa. Ponadto taka firma zobowiązana jest do spełnienia pozostałych wymagań nałożonych przez ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na wprowadzającego sprzęt na rynek Polski.

Czy importer , który wprowadza na rynek Polski sprzęt elektryczny, który nie jest przeznaczony dla gospodarstw domowych powinien podpisać umowę z zakładem przetwarzania?

Jeżeli Wprowadzający zamierza samodzielnie realizować obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym, to tak. W przypadku podpisania umowy z Organizacją Odzysku np. z AURAEKO, nie ma takiej potrzeby. To Organizacja w imieniu Wprowadzającego będzie realizować obowiązki ustawowe.

Jestem wprowadzającym sprzęt oświetleniowy i importuję sprzęt od producenta z Wielkiej Brytanii. Rozliczam się z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, czyli ponoszę koszty gospodarowania odpadami w Polsce. Przedsiębiorca, od którego kupuję sprzęt obciąża mnie dodatkowo swoimi kosztami gospodarowania odpadami. Czy ma to uzasadnienie prawne? Wygląda na to, że płacę podwójnie KGO.

Takie postępowanie nie znajduje uzasadnienia prawnego. W Wielkiej Brytanii obowiązują takie same zasady jak w Polsce. Eksportując sprzęt np. z Wielkiej Brytanii do Polski przedsiębiorca nie powinien pobierać opłat KGO od importerów. Może on te koszty odliczyć u siebie w kraju.

Czy KGO wszystkich grup produktowych musi być uwidaczniane?

Zgodnie z art. 16 koszty gospodarowania odpadami (KGO) muszą być udostępnione nabywcom przez dystrybutorów w sytuacji, gdy informacja o ich wysokości została im przekazana od wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Czy należy umieszczać KGO na fakturach czy też na paragonach fiskalnych?

Zgodnie z art. 16 ust. 3 informowanie nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami następuje przez wyróżnienie w cenie sprzętu kosztów gospodarowania odpadami przypadających na jednostkę sprzętu.

KGO może być przedstawione zarówno na fakturach, jak i na paragonach. Można umieścić informację o KGO na etykietach umieszczonych na sprzedawanym sprzęcie. Najważniejsze, aby w momencie sprzedaży sprzętu w jego cenie wyróżniona była wysokość kosztów gospodarowania odpadami.

Czego dotyczy KGO?

Są to koszty zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów elektrycznych, które są pokrywane przez Wprowadzających (producentów lub importerów).

Czy w sprawozdaniach o wprowadzonym sprzęcie należy podawać łączną wagę sprzętu razem z baterią?

Przy ustalaniu ilości masy sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów. Baterie i akumulatory, również te dołączone do urządzeń podlegają pod ustawę z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach, zgodnie z ustawą ich masa powinna być raportowana oddzielnie w odrębnych raportach

W jaki sposób Wprowadzający powinien oznaczyć swój sprzęt?

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do oznakowania sprzętu symbolem selektywnego zbierania. Wzór tego symbolu określa załącznik nr 2 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oznakowanie takie powinno być umieszczone w sposób wyraźny, czytelny i trwały. W przypadku, gdy jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu, oznakowanie to może zostać umieszczone na opakowaniu zbiorczym, na instrukcji użycia lub na gwarancji sprzętu.

Jaka jest różnica pomiędzy opłatą rejestrową, a opłatą roczną?

Opłatę rejestrową uiszcza się jednorazowo przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru BDO. Opłatę roczną należy wpłacać na konto urzędu marszałkowskiego do końca lutego każdego roku (z wyjątkiem tego roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa). Wysokość stawek tych opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

W którym miejscu na fakturze mam umieścić numer rejestrowy otrzymany od Marszałka Województwa?

W art. 12. ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pojawia się jedynie informacja o tym, że „Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu.” W wymienionej ustawie nie jest określone, w którym konkretnie miejscu na fakturze ma być ten numer umieszczony. Oczywiście powinno się przestrzegać zasad sporządzania dowodów księgowych, które wynikają z ustawy o rachunkowości. W praktyce najczęściej spotyka się faktury, na których numer BDO umieszczony jest zaraz pod danymi firmy (pod numerem NIP i/lub REGON). Na podkreślenie zasługuje informacja, że numer rejestrowy BDO dotyczy nie tylko sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale również opakowań, baterii, opon. Jeśli wprowadzają Państwo na rynek któreś z ww. wymienionych to numer BDO powinien pojawiać się na dokumentach dotyczących tych produktów.

Ile wynosi opłata rejestracyjna / opłata roczna i na jaki numer konta mam ją wpłacić?

Wysokość stawki opłaty rejestracyjnej/opłaty rocznej jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Szczegółowy wykaz stawek opłat zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej. Dla mikroprzedsiębiorcy wynosi ona 100 zł, a dla pozostałych – 300 zł. Wpłat należy dokonywać na właściwy numer konta bankowego Państwa urzędu marszałkowskiego.
Numery kont bankowych poszczególnych urzędów marszałkowskich znajdą Państwo w załączonym pliku: Numery kont bankowych UM.

W jaki sposób mam przyporządkować do odpowiedniej grupy produkowany przez moją firmę sprzęt?

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje kwalifikacja sprzętu z podziałem na 6 grup, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W celu prawidłowego zakwalifikowania wprowadzanego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego można skorzystać z Wytycznych technicznych dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W przypadku wątpliwości można także poprosić o opinie pracowników AURAEKO OOSEE S.A.

Czy płacąc stawkę za kilogram masy wprowadzonej musimy zapłacić dodatkowo za zbiórkę sprzętu?

Nie. Stawka za kilogram masy wprowadzonej jest jedynym Państwa kosztem.

Jesteśmy firmą, która w pierwszym kwartale zaimportowała na teren Polski sprzęt elektryczny podlegający ustawie o ZSEE i zapłaciła opłatę recyklingową. W drugim kwartale część tego towaru wyeksportowaliśmy. Jak będzie wyglądało rozliczenie z AURAEKO OSEE S.A. za drugi kwartał?

Powinni Państwo od masy wprowadzonej w drugim kwartale odjąć masę towaru wyeksportowanego. Na podstawie tej różnicy zapłacą Państwo opłatę recyklingową za drugi kwartał.

Co zyskujemy podpisując umowę z AURAEKO?

AURAEKO przejmuje wszystkie ustawowe obowiązki przedsiębiorcy jako wprowadzającego, z wyjątkiem tych, które wyklucza ustawa. Nasza umowa precyzuje szczegółowo przejęte obowiązki, zatem wprowadzający wie dokładnie, do czego jest zobowiązany, a z jakich obowiązków jest zwolniony. Podpisując umowę z AURAEKO podejmują Państwo współpracę z organizacją istniejącą na rynku od ponad 10 lat. Przejmujemy nałożone ustawą z dnia 11 września 2015 r. obowiązku w odniesieniu do wszystkich grup sprzętu. Gwarantujemy wysoką jakość usług.

Jak działa system raportowania?

Po podpisaniu umowy z AURAEKO – organizacja przejmuje wszystkie obowiązki przedsiębiorcy związane z raportowaniem do UM wynikające z faktu wprowadzania na rynek Polski sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Są to sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, oraz sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranej, przetworzonej, poddanej odzyskowi i recyklingowi, sprawozdania o osiągniętych poziomach zbiórki, przetworzenia, odzysku i recyklingu, wykaz zakładów przetwarzania, które stanowiły sieć organizacji oraz sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej. Do obowiązków wprowadzającego należy tylko przekazywanie do AURAEKO, po zakończeniu każdego kwartału, informacji o rodzajach, ilościach i masach wprowadzonego w danym kwartale sprzętu.

Jaka jest definicja sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

Definicję sprzętu określa art. 4 ust. 13 ustawy. W rozumieniu ustawy sprzęt to urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.