23 listopada, 2012

Follow Up

Może nie utoniemy w elektroodpadach, czyli omówienie projektu:
„Kształtowanie proekologicznych postaw dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec wzrastających zagrożeń ze strony zużytego sprzętu elektronicznego (ZSEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów – FOLLOW UP”.
Jest to jeden z projektów realizowany przez AURAEKO w 2012 roku. Ten artykuł omawia założenia i uzyskane wyniki projektu. Zanim przejdziemy do szczegółów projektu warto przybliżyć założenia będące tłem dla tego projektu.

Założenia te zawarte są w Strategii Edukacyjnej AURAEKO formułują grupy docelowe podejmowanych projektów. Poza dorosłymi, traktowanymi też, jako grupa złożona, poważnymi beneficjentami projektów edukacyjnych jest młodzież szkolna, wczesnoszkolna i dzieci w wieku przedszkolnym. Wprawdzie główne cele edukacji ekologicznej pozostają takie same dla dorosłych, młodzieży i dzieci, to jednak są inaczej formułowane, a już zupełnie inne formy działania, czyli aktywności są podejmowane w przypadku małych dzieci i dorosłych.

Wprawdzie od czasów Jana Jakuba Rousseau (1712-1778), szwajcarskiego pisarza, filozofa i pedagoga, w poglądach na wychowanie bardzo dużo się zmieniło, to jednak ciągle żywe są jego przekonania o negatywnym wpływie cywilizacji i jej rozwoju na współczesnego człowieka, szczególnie człowieka młodego. Projekt skierowany do najmłodszej grupy wiekowej miał następujące cele:

1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników o szkodliwości dla zdrowia i środowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Dla osiągnięcia wymienionych celów edukacyjnych projekt przewidywał działania opisane poniżej:

1. Pogadanki/wykłady/dyskusje z udziałem dzieci przedszkolnych oraz szkolnych na temat: zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz jego szkodliwości dla zdrowia i środowiska naturalnego.

2. Gry i zabawy edukacyjno – informacyjne oraz te ujęte w EKO-zeszycie uczestnika pomagające zrozumieć omawiane zagadnienia (rebusy, rymowanki, wyliczanki itp.), EKO-quiz – utrwalenie poznanych wiadomości i sprawdzenie zdobytej wiedzy przez uczestników.

3. Zadanie polegające na ustaleniu wraz z rodzicami wykazu, które ze sprzętów używanych w domu w przyszłości będą ZSEE i które zawierają baterie lub akumulatory.

4. Zajęcia techniczno/manualne – przygotowanie tablic informacyjnych skierowanych do dorosłych o zakazie wyrzucania zużytych baterii i ZSEE, razem z odpadami komunalnymi.

5. Konkursy plastyczne:

– na stworzenie plakatu/rysunku o tematyce ZSEE

– informującego, promującego i zachęcającego do jego zbierania oraz prawidłowego postępowania z nim.

– na stworzenie plakatu/rysunku o tematyce zużytych baterii i akumulatorów

– informującego, promującego i zachęcającego do ich zbierania oraz prawidłowego postępowania z nimi.

6. Zbiórki:

– na zebranie największej ilości zużytych baterii i akumulatorów,

– na zebranie największej ilości ZSEE.

W wyniku przeprowadzenia wszystkich zakładanych aktywności cel ten został osiągnięty. Wszyscy uczestnicy projektu z dużym zaangażowaniem wykonywali wszystkie aktywności w projekcie.

Wskaźnikiem poziomu realizacji oraz sukcesu projektu jest osiągnięcie 80 % poprawnie wypełnionych EKO-zeszytów przez uczestników projektu oraz 80 % poprawnie wypełnionych EKO-quizów przez uczestników projektu.

2. Podniesienie umiejętności działania w warunkach lokalnych (gospodarstwa domowego) z ZSEE oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.

Celem szczegółowym było podniesienie umiejętności działania w warunkach lokalnych (gospodarstwa domowego) z ZSEE oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.

Aby cel ten został osiągnięty podczas trwania projektu przeprowadzono w placówkach aktywności polegające na:

1. Zbiórka w swoim najbliższym otoczeniu oraz gospodarstwie domowym przez każdego uczestnika zużytych baterii i akumulatorów. Przynoszenie do szkoły i zbieranie w specjalnych pojemnikach przez cały czas trwania akcji.

2. Zajęcia w terenie – wyjście w teren całej grupy uczestników w celu:

– umieszczenia przy koszach na odpady komunalne przygotowanych wcześniej tablic informacyjnych skierowanych do dorosłych o zakazie wyrzucania zużytych baterii i ZSEE, razem z odpadami komunalnymi,

– nauki zbierania i postępowania z odpadami zużytego sprzętu i zużytych baterii, poznania w swoim mieście punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz punktów z pojemnikami gdzie można oddać zużyte baterie.

3. ”ABC domowego śmietnika” czyli przez wyznaczony okres czasu np. 3 dni dzieci wraz z dorosłymi osobami np. rodzicami obserwują wyrzucane do kosza w swoim gospodarstwie domowym odpady. Zużyte baterie i akumulatory odkładają i zanoszą do pojemników umieszczonych w swojej placówce.

4. Zachęcenie osób dorosłych min. rodziców do udziału w tego typu akcji oraz zaszczepienie w nich proekologicznych postaw.

W wyniku przeprowadzenia wszystkich zakładanych aktywności cel ten został osiągnięty. Wskaźnikiem realizacji jest ilość zebranych zużytych baterii, akumulatorów i ZSEE w swoim gospodarstwie domowym przez cały czas trwania akcji ,podczas trwania konkursu jak i podczas zajęć w terenie przez uczestników. Ilości zebranych zużytych baterii oraz ZSEE świadczą o osiągnięciu zakładanego celu i założonych w projekcie poziomów zbiórki.

Całkowita ilość zebranego ZSEE podczas trwania akcji wyniosła: 2140 kg

Całkowita ilość zebranych zużytych baterii podczas trwania akcji wyniosła: 209 kg

3. Promowanie proekologicznych postaw wśród uczestników projektu i ich naturalnego, najbliższego środowiska.

Aby cel ten został osiągnięty podczas trwania projektu przeprowadzono aktywności polegające na:

1. Kolportażu ulotek informacyjno-edukacyjnych na temat szkodliwości zużytych baterii oraz ZSEE na terenie swojej szkoły/przedszkola oraz w jej okolicy przez chętnych którzy sami zgłoszą swój udział.

2. Rozdawanie folderów z informacją gdzie mieszczą się punkty zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz Zakładów Przetwarzania zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zachęcanie do bezpłatnego korzystanie z nich.

3. Konkursy plastyczne: Pierwszy konkurs polegał na stworzenie plakatu/rysunku o tematyce ZSEE – informującego, promującego i zachęcającego do jego zbierania oraz prawidłowego postępowania z nim. Drugi konkurs polegał na stworzenie plakatu/rysunku o tematyce zużytych baterii i akumulatorów – informującego, promującego i zachęcającego do ich zbierania oraz prawidłowego postępowania z nimi.

4. Zbiórki:

– na zebranie największej ilości zużytych baterii i akumulatorów,

– na zebranie największej ilości ZSEE.

Rozpropagowanie haseł związanych z odpadami ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Propagowanie postawy odpowiedzialności grupowej za stan środowiska w którym dana społeczność żyje (rodzice, nauczyciele, uczniowie jednej klasy, szkoły). Wskaźnikiem realizacji są te same wskaźniki, co w realizacji celów 1 i 2 bowiem cel 3 jest realizowany poprzez osiągniecie celów 1 i 2. Jest to cel kierunkowy (wychowawczy), który nie może być zrealizowany całkowicie w tym, ani w żadnym innym projekcie. Powinien jednak przybliżać do osiągnięcia celu końcowego. Sukcesem projektu jest wdrażanie dodatkowych samodzielnych działań/projektów podejmowanych przez placówki oświatowe związanych z edukacją ekologiczną i przyczyniających się do dbania o środowisko naturalne przez cały rok szkolny np. spontaniczne akcje szkół.

Uzyskane wyniki i rezultaty.

1. W projekcie udział wzięło 250 dzieci z 6 placówek o różnej lokalizacji.

2. W wyniku działań w projekcie powstało 115 dziecięcych rysunków o tematyce ZSEE oraz zużytych baterii akumulatorów.

3. Opracowano EKO-zeszyt , który został wypełniony przez 250 dzieci, z wynikiem 80% poprawnych odpowiedzi.

4. Zebrano 209 kg zużytych baterii i akumulatorów oraz 2140 kg ZSEE.

5. Zgodnie z założeniami projekt FOLLOW UP miał kontynuować pogłębione działania projektu pilotażowego dla osiągniecia wyższych i trwalszych rezultatów. W tym wymiarze zakładane cele projektu zostały osiągnięte na poziomie założonym.

6. Poza wzmocnieniem wiedzy i umiejętności uczestników projektu w zakresie przedstawionym w celach, dorobkiem znaczącym projektu są wytwory materialne dzieci w postaci rysunków oraz przeprowadzone działania samodzielne. Stanowią one dowód na wzrost udziału emocji w zajmowanych postawach faktycznych.

7. Wyrazem postawy faktycznie zajmowanej wobec zagrożeń związanych z ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów jest bardzo wysoka aktywność dzieci w działaniach projektu, ze szczególnym uwzględnieniem wyników zbiórki ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Projekt odniósł sukces, osiągając wszystkie założone cele.

Gabriela Leszczyńska
Prezes Zarządu AURAEKO