Firma Przyjazna Naturze

Wprowadzenie

Rosnącym zagrożeniem dla środowiska jest stały wzrost konsumpcji, a co za tym idzie, rosnący wzrost wszelkiego rodzaju odpadów, jakie trafiają do środowiska. Za taką sytuację nie można wyłącznie obwinić konsumentów, choć i oni mają wielki wpływ na to, czy odpady będą segregowane i przetwarzane, czy wylądują na składowisku odpadów. Kształcenie wiedzy, umiejętności i postaw konsumentów jest właściwym podejściem do istniejącego problemu. Jednak trudno nie zauważyć, że poza konsumentami, jest jeszcze wiele innych czynników, decydujących o stanie środowiska, takich jak rozwiązania prawne regulujące ten obszar i producenci tych wszystkich towarów, którzy stosując określone technologie: wytwarzania, pakowania i określając dystrybucję, mają bardzo poważny wpływ na stan środowiska. Kto wie, być może największy, bo np. producenci butelek typu pet, produkują je w miliardach sztuk, ale nie są zainteresowani powrotem tych butelek po ich użyciu, do zakładów, z których wyszły. Przykłady można mnożyć, co jeszcze bardziej uświadamia rolę biznesu, czyli producentów dóbr oraz dystrybucji i handlu w całym obszarze rosnących zagrożeń dla środowiska.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu za środowisko

Rosnące zagrożenia dla środowiska na całym świecie doczekały się reakcji biznesu. Powstała dobrowolna inicjatywa firm biznesowych (przedsiębiorców) pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesów.

Jest to, inicjatywa dobrowolna, ale bardzo ważna, bowiem oznacza to, że poza przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, firmy dobrowolnie podejmują i finansują różnorodne inicjatywy wspierające działania proekologiczne. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, czy odpowiedzialnego biznesu, mają charakter interdyscyplinarny: istotne są zmienne ekonomiczne, historyczne, kulturowe, zmienne z zakresu zarządzania, psychologii, filozofii, socjologii organizacji oraz nauk politycznych. Inne jednak są zakresy i tematyka działań podejmowanych przez wielkie światowe korporacje, a zupełnie inne przez przedsiębiorstwa średnie, mniejsze, czy nawet drobne. Wielcy mogą dużo więcej, to prawda, ale tych wielkich korporacji jest niewiele. Mniejsze i całkiem małe przedsiębiorstwa mogą niby mniej, ale jest ich dużo w każdym kraju. Kto wie czy nie jest tak, że te średnie i małe przedsiębiorstwa, więcej mogą zrobić dla środowiska, niż te wielkie korporacje. Wniosek z tego taki, że robiąc proekologiczne „swoje” stosownie do możliwości, wpływ średnich i małych przedsiębiorstw na środowisko i jego zasoby okaże się największy.

Firma Przyjazna Naturze – założenia programu

Program Firma przyjazna Naturze jest przykładem edukacyjnych działań proekologicznych prowadzonych przez AURAEKO i firmy współpracujące. Te działania można generalnie podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich obejmuje
działania z zakresu edukacji proekologicznej w postaci różnorakich publicznych kampanii edukacyjnych skierowanych

do społeczeństwa, a drugi obejmuje działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców, w tym szczególnie do przedsiębiorstw współpracujących z AURAEKO, czyli klientów firmy. Firma Przyjazna Naturze jest zatem działaniem grupy przedsiębiorstw biznesowych wspierających edukację ekologiczną na rzecz społeczeństwa, ale również wspiera wykorzystanie wiedzy ekologicznej we własnych przedsiębiorstwach. Program Firma Przyjazna Naturze posiada własne prestiżowe logo, o wykorzystanie którego mogą się ubiegać jedynie przedsiębiorstwa – klienci AURAEKO, po spełnieniu warunków określonych regulaminem.

Cele i korzyści z programu Firma Przyjazna Naturze

Celem programu Firma Przyjazna Naturze jest:

  1. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz samych przedsiębiorców w zakresie zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i sposobach minimalizowania tych zagrożeń.
  2. Wzmocnienie wizerunku rynkowego przedsiębiorstw minimalizujących negatywny wpływ: wytwarzanych bądź importowanych urządzeń, wykorzystywanych procesów i rozwiązań technologicznych na środowisko.

Sformułowane powyżej cele określają też jasno korzyści, jakie może odnieść firma przystępując do programu. Są to korzyści edukacyjne i wizerunkowe wzmacniające pozycję rynkową przedsiębiorstw uczestniczącym w programie.

Działania i formy osiągania założonych celów

Dla osiągnięcia zakładanych celów podejmowane są działania takie jak:
– okresowe nieodpłatne szkolenia dla przedsiębiorców-klientów na temat nowelizowanych lub nowych aktów prawnych z zakresu ZSEE, gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz zużytymi bateriami,
– wystawianie Certyfikatu w wersji papierowej, potwierdzającego uczestnictwo w programie i potwierdzającego prawo do używania logo zgodnie z Regulaminem programu (patrz: Regulamin FPN),
– płyta CD z materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi,
– promocja programu Firma Przyjazna Naturze i jego logo we wszystkich działaniach edukacyjnych AURAEKO.